95 jaar KSA-VKSJ HBVL 06-09-1978  Reactie 09-09-1978 

Brief Robert Hertogen aan Kadoc
Geschiedschrijving  100 Jaar Jonge Klauwaarts Hasselt, Lieve Gevers en KADOC

Beste vrienden,

Vorig jaar kregen enkele heethoofden het in hun hoofd om bij de 95 ste verjaardag van K.S.A-V.K.S.J , Hasselt een grootste speldag uit te werken. Na hard zwoegen is deze dag toch eindelijk klaar gekomen !

Langs deze weg wil ik dan ook iedereen die meehielp aan de realisatie van dit feest hartelijk bedanken.

Ik hecht er ook belang aan mijn gevoelens van dank te uiten ten overstaan van een ieder op wie onze beweging mocht rekenen voor haar uitbouw. In het bijzonder denk  ik dan aan allen die ooit in onze rangen stonden, als proost, leider of secrematter.

Zij zijn het die ons gebracht hebben waar we nu staan.

Ook wil ik danken E.H. Becker die ons als directeur van het Sint-Jozefscollege steeds daadwerkelijk gesteund heeft.

Het college is immers de krachtcentrale van onze beweging, de plaats waar het merendeel van de initiatieven groeien en uitgevoerd worden. Bij dit alles hoop ik tot slot dat deze dag een gedenkdag en vooral een vrolijke nieuwe start mag zijn van ons nieuw K.5.A-V.K.S.J werkjaar.

STUDENTENBOND DE JONGE KLAUWAARTS
(Ook verschenen als artikel in aangepaste vorm in
Het Belang van Limburg van 06-09-1978)

In 1928 stichtten de Belgische bisschoppen de K.S.A., zodat we haar 5O-JARIG BESTAAN vieren. Maar de Hasseltse 'Studentenbond De Jonge Klauwaarts' is véél ouder. Reeds op 21 sept.1884 had Eugeen Leen (1862-1932) de bond opgericht onder de leuze 'Doe wel en zie niet om'. Even tellen ... ja, wij beginnen ons 95e_JAAR ! Wat was de bedoeling van de stichter en van het tiental studenten dat hij leidde ? Zij wilden in een tijd van volledige verfransing een speerpunt zijn van de vlaamse strijd. Het beste middel daartoe was volgens hen de taal. 'De Jonge Klauwaarts' werd dan ook opgericht als 'kunst- en letterlievend genootschap'.Vergaderingen met toespraken en voordrachten, deelneming aan vlaamse manifestaties in en buiten de stad, toneelopvoeringen waren naast spel en wandelingen de ingrediënten van hun activiteiten. Ook het godsdienstige kreeg van in het begin de aandacht, o.a. door mee te gaan in de processies.

De eerste wereldoorlog dreigde het bestaan van de Studentenbond af te breken, maar Paul Cools en Egide Koninckx staken er vanaf 1921 zoveel energie in dat er een heropleving en een nieuwe bloeiperiode volgt.

In 1929 komt er een nieuwe vlag, met de klauwende leeuw.

Rond 1930 volgt een zeer woelige periode. Voor-en tegenstanders van aansluiting bij K.S.A.zijn sterk verdeeld en dreigen met scheuring. Eén van de (vele) grote verdiensten van E.H.Bouveroux is dat hij er in gelukte deze overgang zonder krisis te laten verlopen (1931), en dat hij zo de Jonge Klauwaarts uit politiek vaarwater wist te houden. Een andere overgang, eveneens door deze proost met succes uitgevoerd, is de verandering van lokaal, van de Concordia op de Havermarkt naar een zaaltje in het college; het ledenaantal groeit nu sterk aan.

1931 : een zestal leden maken de beroemde en beruchte Rome-bedevaart mee.
1934 : grootscheepse gouden jubelviering onder voorzitterschap van Albert Roosen, met feestzitting en feestmaal, toneelopvoering door de groep Staf Bruggen, en gouwdag van de Limburgse K.S.A. te Hasselt.

In tegenstelling tot de eerste was de tweede wereldoorlog géén domper op de werking. Mede door het ontbreken van andere ontspanningsmogelijkheden kende de werking een nieuwe bloei. 1942 : het college bezorgt ons voor het eerst een eigen lokaal.

Een nieuwe wind was opgestoken : de jeugdbeweging. De Studentenbond ving hem zonder moeilijkheden met volle zeilen op. OpenluchtIeven, sport, techniek werd vlot ingeschakeld in de werking van de bannen. In aug.1943 gaat in Zolder-Terlamen het eerste kamp door, met rantsoeneringszegels en 30 hernieuwers, onder de leiding va.n Raymond Smeets. Vanaf 1945 (Kasterlee) krijgen ook de knapen hun jaarlijks kamp.Vakantie wordt nu telkens een uiterst drukke periode; zelfs de 'gewone' weken tellen ZES dagen met activiteiten. Twee kampen tijdens de grote vakantie is heel gewoon!

K.S.A. richtte zich tot de leerlingen van het middelbaar en de studenten van het hoger onderwijs. Ook dat verandert na de oorlog : men start met een jongknapenwerking. In het jaar 56-57 is Paul Judo bondsleider van 7 bannen en 214 leden. 1959 : viering van het 75-jarig bestaan. Er is een feestzitting met Bernard Kemp als feestredenaar en omlijsting door een eigen K.S.A.-koor, er is een optocht met eigen trommelkorps en eigen vlaggezwaaiers, en er is vooral een verbroederingsfeest voor leden, ouders en oudleden. Een fantastische dag.

Eind van de jaren zestig : spanningen in de westerse maatschappij, spanningen in de studentenwereld. De Jonge Klauwaarts worden er sterk door geraakt. Het komt tot een scheuring, waarbij een deel van de beweging het college verlaat voor een lokaal in de stad. Het is wellicht de pijnlijkste periode in de geschiedenis van de Hasseltse Studentenbond. Het duurt verschillende jaren eer de militante en politiek-gerichte leiders hun invloed zien verminderen en uit de beweging weggroeien. Geleidelijk aan worden de kloven overbrugd en wordt het college terug de thuishaven voor iedereen. Maar de rangen zijn sterk gedund.

Intussen was er een regelmatige samenwerking gegroeid met VKSJ. Toen VKSJ zijn begeleiding en zijn lokaal verloor in de Persoonstraat, werd het college ook hun thuishaven. Ook zij deelden daardoor ten volle in de moeilijkheden van de Jonge "Klauwaarts, met even zware gevolgen voor hun werking en hun ledenaantal.

Deze periode is nu volledig afgesloten. Een vrij jong maar bezield leiderskader heeft de fakkel overgenomen. De eerste tekens van de nieuwe 1ente zijn er reeds. We shall overcome.

  
KSA-VKSJ viert 95-jarig bestaan.

Inderdaad,de aandachtige lezer zal na lezing van het vorige artikel wel begrepen hebben dat KSA-VKSJ Hasselt centrum 95 jaar bestaat en dat uij dat ook met de nodige luister willen vieren. Maar er is nog een andere reden waarom wij dat willen wieren. Iemand die zich de laatste jaren een beetje heeft beziggehouden met het jeugdbewegingsleven zal zeker aan den lijve ondervonden hebben dat de meeste jeugdbewegingen een impasse hebben gekend en nog kennen. Deze impasse kon plaatsvinden enerzijds door de stijgende populariteit van hobby-clubs, sportclubs,e.d....en anderzijds door een mentaliteitsverschuiving bij de jongeren in die zin dat men meer en meer van het principe scheen uit te gaan dat goed vermaak duur betaald moet worden. Ook onze jeugdbeweging worstelde en worstelt nog steeds een beetje met dat probleem. Om hieraan eindelijk paal en perk te stellen dachten wij het (gehavende) blazoen van de jeugdbeweging te moeten oppoetsen. Daarom willen wij bewijzen dat ontspanning ook goedkoop kan zijn en toch vormend. Hiertoe hebben wij een heel feestprogramma uitgewerkt dat er als volgt zal uitzien:

9u45     : dagopening d.m.v. een grootse ballonendstrijd
10u-12u: reuze Atlantis-stadsspel voor jongens en meisjes van B tot 14 jaar
12u-14u: pauze met mogelijkheid tot het verkrijgen van warme snacks
14u-16u: crea-beurs met emailleren, boetseren, schilderen, fotozoektocht, dia's, pleinspelen, knutselen en dies meer,
16u-17u: mini-infobeurs met o.a. gewetensbezwaarden, informatief spelmateriaal, wereldwinkel,...,
17u-18o: poppenkastcercle Hasseltois"
18u-19u: volksdansen met volksdansgroep"Patsjoepel"
19u-23u: rockconcert met optredens van :
               Iridium
               Multiple Choice
               Topaz
               Tjens Couter en TC-band

Alle activiteiten staan open voor iedereen en zijn gratis, behalve het rockconcert waarvoor de luttele prijs van 90 frank moet voor neergeteld worden. Dit om er niet te zwaar aan in te schieten. Dus rendez-vous zaterdag de negende september op het Sint-Jozefscollege te Hasselt. Ingang langs de stadsomvaart.HOE MEER ZIELEN HOE NEER VREUGDE

WIJ REKENEN OP JOU!

 

Een van de sponsors in de brochure

Brochure zonder vermelding van verantwoordelijke uitgever, referentie of contactpersoon. (nvdr)