KSA-VKSJ Hasselt 95 jaar - HBVL 06-09-1978 
In 1884 door Eugeen Leën gesticht onder de leuze:" Doe wel en zie niet om" 

Brochure 95 jaar   Reactie  door Jan, Kris, Luk Hertogen en Rita Keunen 09-09-1978 

Zie voor de uiteindelijke geschiedschrijving  100 Jaar Jonge Klauwaarts van Lieve Gevers en KADOC
in 1928 stichtten de Belgische bisschoppen de KSA, zodat men nu aan het gouden jubileum toe is. De Hasseltse Studentenbond «De Jonge Klauwaarts» is evenwel veel ouder. Het was inderdaad op 21 september 1884 dat de Vlaamse voorman Eugeen Leen (1862-1932) de behoefte voelde ook in de Limburgse hoofdstad een studentenbond op te richten. Dat gebeurde onder de leuze: «Doe wel en zie niet om». De Hasseltse studentenbond bestaat dus juist 95 jaar en het is de bedoeling deze verjaardag te vieren tijdens het eerstvolgend weekend.

De stichter werd in 1884 omringd door een tiental vrienden­studenten die allen dezelfde bezieling hadden: in een tijd van volledige verfransing een speerpunt zijn in de Vlaamse strijd. Het beste middel daartoe was volgens hen de taal. De Jonge Klauwaarts werd dan ook opgericht als «Kunst en lettervriend genootschap».

Vergaderingen met toespraken en voordrachten, deelname aan Vlaamse manifestaties in en buiten de stad, toneelopvoeringen waren naast spel en wandelingen de ingrediënten van hun aktiviteiten. Het godsdienstige kreeg van meetaf de aandacht o.a. door deel te nemen aan de processies.

De Jonge Klauwaarts dreigde met de eerste wereldoorlog een vroege dood te sterven, maar in 1921 waren daar Paul Cools en Egide Koninckx, die met veel energie en intellekt zorgden voor een heropleving en nieuwe bloei. In 1929 kwam er een nieuwe vlag met de klauwende leeuw. Rond 1930 volgde een zeer woelige periode in de geschiedenis van de Jonge Klauwaarts. In de studentenbond waren er voor- en tegenstanders van aansluiting met de pas opgerichte KSA. Het was toen een van de vele verdiensten van E.H. Bouveroux
deze overgang zonder
kleerscheuren te laten verlopen (1931), zodat de Jonge Klauwaarts uit het politiek vaarwater werden gehouden. Door bemiddeling van E.H. Bouveroux werden de Jonge Klauwaarts ook naar een lokaal van het kollege gebracht. Wellicht heeft deze verhuis een sterke groei van het ledenaantal in de hand gewerkt.

In 1931 maakten een zestal leden de even beroemde als beruchte Rome-bédevaart mee, terwijl in 1934 de grootscheepse gouden jubel viering werd georganiseerd onder voorzitterschap van Albert Roosen.

In tegenstelling tot de eerste was de tweede wereldoorlog geen domper op de werking. Mede door het ontbreken van andere ontspanningsmogelijkheden kende de werking zelfs een nieuwe bloei en steeg het aantal leden. Geleidelijk kreeg de jeugdbeweging als dusdanig meer vat op de Jonge Klauwaarts. Maar dat gebeurde zonder moeilijkheden. Openluchtleven, sport en techniek werden vlot ingeschakeld en in 1943 — in volle oorlog dus — werd het zelfs aangedurfd een kamp te organiseren te Zolder-Terlamen, onder leiding van Raymond Smeets.

Terwijl de toenmalige KSA zich richtte tot leerlingen van het middelbaar onderwijs en de universitairen, veranderde ook dat na de oorlog: men startte met een jongknapenwerking. Het 75-jarig bestaan werd gevierd in 1959 met als feestredenaar Bernard Kemp; er zong een eigen KSA-koor, er was vooral het verbroederingsfeest voor leden, ouders en oudleden.

Tegen het einde der jaren zestig noteerde men de spanningen in de studentenwereld. De Jonge Klauwaarts werden er sterk door bewogen. Dat leidde tot een scheuring, waarbij een deel van de beweging het kollege verliet en een lokaal vond in de binnenstad. Het werd de pijnlijkste periode uit de geschiedenis van de Hasseltse Studentenbond.

Het duurde verschillende jaren eer de politiek-gerichte leiders hun invloed zagen verminderen en uit de beweging weggroeiden. Geleidelijk werden de kloven overbrugd en het kollege werd de thuishaven voor iedereen. Maar de rangen waren inmiddels sterk gedund.

Er groeide wel een regelmatige samenwerking met de VKSJ, die toen het lokaal in de Persoonstraat werd verloren ook een thuishaven vond in het kollege.

De periode der moeilijkheden mag nu vrijwel als afgesloten worden beschouwd. Een jong, maar bezield leiderskader heeft de fakkel overgenomen en tekenen van een nieuwe lente zijn waar te nemen.

FEESTVIERING

Het ligt in de bedoeling van de Jonge Klauwaarts om in de nabije toekomst het gehavend blazoen van de jeugdbeweging in het algemeen wat op te kalefateren. Bij het uitwerken van onderstaande feestviering wil men een eerste bewijs leveren dat ontspanning ook goedkoop kan zijn en tegelijk vormend. Het feestprogramma zaterdag 9 september ziet er als volgt uit:

9u.45: dagopening d.m.v. een grootse ballon wedstrijd.
10 u.-12 u.: reuze Atlantis-stadsspel voor jongens en meisjes van 8 tot 14 jaar.
12 u.-14 u.: pauze met moge­lijkheid tot het verkrijgen van warme snacks.
14 U.-16 u.: crea-beurs met emailleren, boetseren, schilderen, fotozoektocht, dia's, pleinspelen, knutselen, en dies meer...
16 U.-17 u.: mini-infobeurs met o.a. gewetensbezwaarden, in­formatief spelmateriaal, wereld­winkel,...
17u.-18u.: poppenkast «Cercle Hasseltois».
18u.-19 u.: volksdansen met volksdansgroep «Patsjoepel».
19u.-23 u.: rockconcert met optredens van: Iridium, Multiple Choice, Topaz, Tjens Couter en TC-band.

Deze archieffoto dateert uit 1947 toen de Jonge Klauwaarts uit Hasselt op kamp waren te Zutendaal. Men herkent als kampleiders v.l.n.r. priester Douwe, Thuur De Mayer, Toon Reckers, Raymond Smeets en priester Moesen.