Brief van 'Paus PIUS XII' aan Robert Hertogen

 Origineel

Vaticaanstad Rome

8 juni 1944

Aan de Heer Robert Hertogen
Propagandist der K.A.J.
Bestuurder van H.A.V.
Paleizenstraat 90
B r u s s e l

  

Duurbare Zoon,

 

Zeer Geliefden Apostel van de K.A.J.,

In onze grote liefde voor de K.A.J., willen Wij het heengaan van een harer vurigste apostelen niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Persoonlijk willen Wij U onze diepe dank betuigen voor al het goede dat U aan de arbeidende jeugd hebt gedaan in en door de ons zo duurbare K.A.J.-beweging.

Vooral danken Wij U voor de liefde, edelmoedigheid, durf, plichtgetrouwheid, voorzichtigheid en wijsheid waarmede U het bestuur van de dienst "Hulp aan Arbeiders in den vreemde" hebt waargenomen, richtlijnen opgemaakt voor binnen- en buitenland, afwezigen onderling in kontakt gebracht en apostolische banden gesmeed, hoofdleiders aangesteld en vermenigvuldigd, ze van dag tot dag gevolgd in hun lijden en moeilijkheden, in hun K.A.J.-werking, in hun persoonlijk leven.

Wij danken U voor het onnoemlijk getal opbeurende, raadgevende, vriendschappelijke, vurige en begeesterende apostolische brieven aan gewest- en hoofdleiders en hun gemeenschappen, gelijk weleer Paulus aan zijn nieuwgestichte Kerken.

- voor uw gloedvol en begeesterend woord wanneer het er om ging de kristelijke heldhaftigheid van de leiders in de vreemde bekend te maken.
- voor de eenvoud waarmee U ter gelegenheid van Kerst- en Paasaktie, de pakken hielpt maken bij dag en bij nacht.
 -voor de nauwgezetheid waarmee U waakte over de juistheid van de adressen.
- wij danken U omdat U bescheiden maar beslist het apostolisch karakter van de dienst hebt hooggehouden en gevrijwaard tegen woeker en finantiele uitbuiting, welke langs sommige financiers dreigde er binnen te dringen.
- vooral danken wij U en wensen wij U geluk voor de hertogelijke ridderlijkheid en kiese voorkomenheid tegenover het vrouwelijk personeel, waarmee U verplicht waart samen te werken.

Wij zegenen dan ook van ganser harte uw nieuw apostolaat en uw verdere loopbaan, het kristelijk gezin dat U binnen afzienbare tijd hoopt te stichten. Ja, Duurbare Zoon, met voorliefde zegenen wij uw toekomstig gezin, omdat wij er zo veel van verwachten voor de heropbouw van de wereld, voor de bloei van de Heilige Kerk.

Gezien uw apostolisch verleden, voor ons het sprekend bewijs van uw verknochtheid aan Jezus Kristus en de Katholieke Kerk, durven wij U onze herderlijke zorgen toevertrouwen.

Binnen het tijdverloop van 25 jaar zouden Wij willen beschilken over een zeker getal degelijke mannen, uit het geslacht der K.A.J:

- een Algemene Proost voor de internationale K.A.J.
- een afgevaardigde voor BelgiŽ in de Katholieken Volkerenbond van Rome
- een minister voor onderwijs en jeugdopleiding
- vier bisschoppen voor China en Japan, die de K.A.J. kennen, beminnen en ze op aangepaste wijze in beide landen zouden invoeren
- twaalf Rectors voor de bijzonderste universiteiten van Europa.
- een voorzitster voor de internationale V.K.A.J.
- 5 hervormsters voor de vrouwenkloosters in Europa.

Daarvoor, Zeergeliefde Zoon, wenden Wij ons in volle vertrouwen tot U, en rekenen op U.

Luider dan de vreugde om al de diensten door U aan de Kerk bewezen, luider dan het vertrouwen in uw toekomstig gezin voor het heil van de Kerk, spreekt in ons hart de smart om uw heengaan.

Aan het keerpunt van de wereldoorlog, nu Wij het belangrijkste stadium ervan zijn ingetreden, siddert ons
hart, als Wij denken aan die miljoenen arbeiders in den vreemde, aan hun terugkeer en al de problemen die zich stellen, vooral voor de jongeren. Talrijke diensten zullen in het leven moeten geroepen worden, het getal propagandisten en dienstoversten verdubbeld, nieuwe chefs gevormd.

We zagen zo gaarne - in BelgiŽ althans - alles gebouwd op K.A.J.-apostelen met ondervinding.

Ons herderlijk hart vindt gaan woorden om ons spijt over uw heengaan te beschrijven.

Duurbare en Zeergeliefde Zoon, het is ons innig en uitdrukkelijk verlangen dat U uw post blijft waarnamen tot op het einde. Wij zijn er van overtuigd dat dit ook de diepste wens is van uw Algemene Proost, Zeereerwaarde Kannunik Cardijn.   

Met deze hoop bezield, verlenen Wij U, Zeer beminde Zoon, en aan uw medebroeders, als onderpand der hemelse genade en als blijk van onze welwillendheid, uit de volheid des harten de Apostolische Zegen.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter, de 8ste Juni, feest van het Allerheiligst Sakrament, in het jaar 1944, het zesde van ons Pontifikaat.