Brief van Rober Hertogen aan Kajotters in de vreemde

Document nr. 490, Archiefdozen 228, Soma Brussel
Dubbel oo, ee, den, sch werd aangepast.

  

Brussel de 8 november 1943
Poincaré-laan 79

Beste vriend,

  
Voorzeker hebt ge ons laatste briefje, met z'n praatje zo van man tot man, goed ontvangen. Van sommigen onder U ontvingen we reeds een antwoordje. Het is toch altijd zo aangenaam voor ons iets van U te horen, iets te vernemen over uw verblijf bij uw makkers, over uw apostolaat: uiting van een rotsvaste overtuiging in ons dierbaar Kajottersideaal. Eenvoudige woorden, neergeschreven op de rand van uw bed, op de hoek van de tafel, ongekunsteld, vol van geestdrift maar ook vol werkelijkheidszin. Met een onbegrensde edelmoedigheid volbrengt ge uw zending van lekenapostel. Ge weet uw makkers, jonge arbeiders, hoger op te tillen, naar een schoner en edeler leven. Blijf getrouw aan dit christelijk ideaal en doe zo voort.

En nu willen we ons praatje verder zetten, uitgepraat geraken we toch nooit, hé want we zouden u nog zoveel willen vertellen.

Op 31 Oktober j.l. vierden we het feest van onze Grote Koning-Kristus. Op die dag zijn we weer eens te meer met u verenigd geweest. Solidair in die trouw aan Hem die gans ons ideaal van de God-Werkman in zich verpersoonlijkt. Zijn leven was een "totaal" geven van zich zelf, tot vrijmakiung van heel het mensdom, dus ook van ons, van alle makkers, jonge arbeiders. Wat een aanmoedigend voorbeeld is dit toch voor ons! Is er wel een schoner ideaal in een mensenleven dan het wegschenken van zich zelve!

En wij willen dat doen, beginnende met het "kleine" in ons leven. Het is toch opvallend dat uw brieven daarvan altijd het eerst spreken: een dienst bewezen, 'n handje toegestoken, 'n glimlach en een aanmoedigend woordje geschonken aan een ontmoedigde, een "gelukzoeker" den weg gewezen en geholpen op de weg naar het ware geluk, terug naar God, naar Hem die altijd vertroosting brengt, en ... zo gaat het altijd voort in uw brieven.

Edele zielen, edele daden!

Wij zijn de novembermaand ingetreden en we tellen weer één zomer minder in ons leven. De Herfst jaagt het leven uit de natuur, nog een laatste zonnetje speelt in de kleurenpracht der goudgele bladeren. De lange avonden dreigen de somberheid van het dagelijkse leven van arbeid en zorgen nog te vergroten. Meer nog dan in het verleden, denkt ge, en voorzeker is dat ook zo bij uw makkers, aan hen die ge verlaten hebt: uw familie, vrienden, Kajotters en anderen, misschien uw verloofde.

Dat is goed, m'n vriend, maar wij, Katholieke jonge arbeiders, gaan nog verder en denken in de Novembermaand heel speciaal aan hen die ons op deze aarde voor eeuwig verlaten hebben: onze dierbare overledenen. Zonder hen te vergeten die in alle landen van de wereld gevallen zijn op het slagveld, zonder onderscheid van taal of land. "Het is een heilig en zalig gedacht te bidden voor onze overledenen" zegt onze moeder de H./Kerk. Tracht in de komende dagen die gedachte op te wekken bij uw makkers. Zo zal de strijdende Kerk denken aan de Kerk die lijdt!

Wat vliegt de tijd toch snel! Hoe rap zullen we alweer staan voor de maand December en zo we Kerstmis hier in het vaderlad nog niet samen kunnen vieren, dan toch zullen we het doen in een zelfde gemeenschap van gedachten, wij hier en gij ginder.

De Adventstijd is voor ons de voorbereiding, de wachttijd tot het grootse gebeuren van de komst van de Verlosser op deze aarde. Sommigen onder u zullen zeker proberen om een Adventskrans in hun kamer of barak te hangen! Kaarsen kan men desnoods vervangen door lampjes.

En zo groeit reeds de "stemming" in voorbereiding van het Kerstfeest, dat een kristelijk feest wordt in uw kamer en lager, daar zult ge met uw makkers voor zorgen. Een Kerstfeest zoals we dat vieren in al de parochie's van ons dierbaar Vlaanderen.

W i j  d e n k e n  a a n  u ... Reeds is men in de weer in de praochie's om u allen een verrassing te bezorgen. Hebben uw makkers iets speciaal te vragen, dat ze dan maar op tijd schrijven. Allen zouden toch ook moeten 'n briefje schrijven naar hun familie en naar hun parochie, en als ge ze ertoe kunt aanzetten om bijzonder te sparen tegen die tijd en 'n flink sommetje op te zenden, dan moet ge het ook niet laten, hoor! Het zal dan hier in de familie ook een aangename verrassing zijn!

Wat we aan u zenden dat willen we nog niet verklappen, weet je, toch wel  i e t s : een Kerststalleke met het nodige materiaal, liederen, novelle, versiering, speciaal vuur u gemaakt, om het u mogelijk te maken een klein feestje in te richten.

Schrijf ook maar eens naar uw parochie, want vele handen zullen er nodig zijn om hierin 'n beetje te helpen.

En boven het stalleke: een sterre, hoop in de toekomst, wegwijzer voor zovelen, met engelen die "de  V r e d e  op aarde aan alle mensen van goed wil" zullen brengen.

Als het mogelijk is gaat ge naar de Kerstmis, of toch tenminste een andere mis gedurende de Kerstdagen, waarin een schare van jonge mannen zich zal voeden aan het goddelijke Lichaam van de Heiland.

Natuurlijk gaat ge op tijd beginnen en zult ge uw makkers begeesteren om samen een heerlijke Kersttijd voor te bereiden. Wij denken aan U, nu reeds, en op Kerstmis, nog inniger verbonden met U. Denkt ook gij aan ons!

Allen moeten er in betrokken worden, opdat het iets wordt van heel uw "gemeenschap".

In de vele kloosters van ons land wordt er voortdurend aan u gedacht. Een ononderbroken ketting van gebeden, missen en offers legt een geestelijke band tussen u en hen.

We zenden u enige boeken ook, die uw boekenschat weer wat deden aangroeien en u enu w makkers weer enige aangename en leerzame uren zullen verschaffen. Waarschijnlijk zult ge de gebedenboekjes ook reeds ontvangen hebben. Daarmee is het mogelijk de H.Mis beter bij te wonen, ja zelfs als dit nu en dan al eens niet kan, in uw kamer er gezamenlijk uit lezen. Zo er makkers zijn die voor het kerkboekje een klein e vergoeding willen betalen, zal u dit goed van pas komen voor de bekostiging van het Kerstfeestje.

Beste Vriend, voor deze keer gaan we stoppen met u de verzekering te geven dat we in de komende weken nog meer aan u zullen denken en het beste te wensen aan u en uw makkers.