Brief van Rober Hertogen aan Kajotters in de vreemde

Document nr. 487 en 489, Archiefdozen 228, Soma Brussel
Dubbel oo, ee, den, sch werd aangepast.

  

Brussel de 24 september 1943
Poincaré-laan 79

Beste vriend,

Hier zijn we weer met een briefje uit de heimat. Zo'n praatje onder vrienden, die men toch niet kan vergeten, is nog eens zo aangenaam en nuttig. We zien U al in de stilte van den valavond met een glimlach op 't gelaat den omslag openscheuren en nu... lezen. De moeheid na een dag van hard labeur is voor enige ogenblikken vergeten.

We moeten U niet zeggen dat we altijd met veel interesse uw montere briefjes vol werkelijkheidszin, sprankelend van apostolaatsijver en optimisme, met veel aandacht lezen. Voorzeker hebben we zoveel deugd aan uw briefje als gij aan de onze en niettegenstande het vele werk willen onze makkers uw briefje ook wel eens inzien. Eenvoudige woorden uit kajottersharten, getoetst aan de diepe liefde voor onze arbeidersjeugd.

Beste vriend,

We staan op de vooravond van ons nieuw kajottersjaar? Eén wens en één verlangen welt op uit ons hart: moge het een vredesjaar worden, om hier weer samen een nieuwe wereld op te bouwen, vol kristelijke rechtvaardigheid en naastenliefde. Daarom beloven we elkaar in kristelijke gemeenschap met uw makkers te bidden en te offeren.

Moge ook onze leuze uwe leuze zijn: "naar een nieuwe gemeenschap van gedoopten". In het boekje over het doopsel van Mgr. Cruysberghs, dat je waarschijnlijk wel in uw bezit hebt, zijn in verband daarmee zeer rake gedachten te vinden, die wel een meditatie waard zijn.

Aan alle gedoopten, en hoevele honderdtallen zijn er misschien rondom U, hun waardigheid als gedoopten leren begrijpen en vooral hen die waardigheid leren beleven in hun levensmidden en met hen die levensmiddens veroveren is onze taak.

We zijn geen minderwaardigen als arbeiders, maar zonen van God in een en dezelfde grote familie, met alle werkbroeders, ja met geheel het mensdom.

Een gemeenschap in Kristus, in ons verblijf, op ons werk, in geheel ons leven, eender waar we ons bevinden, samen strijden, samen de lasten en vreugden van het leven dragen. Dragers van een geest van kristelijke naastenliefde, blij optimisme en onderlinge solidariteit.

Hier in de parochie zullen we gaan tot in de brede lagen van de massa in onze wijken, die we nog beter zullen gaan verkennen.

Kristus-Koning feest, St. Niklaas en Kerstmis zullen welgekomen gelegenheden zijn om ons volk te dienen in alle eenvoud. En bij al dat werk denken wij aan U en uwe dierbare familie's. Denk gij aa,n hen, waarmee ge samen door 't leven gaat.

De maand Oktober is in aantocht en voor ons is de Oktobermaand de rozenkrans-maand. Hier in de heimat zal men in vele familie's dierbare afwezigen het rozenhoedje bidden. Van enige vrienden hebben we vernomen dat dit vrome gebruik ook ingang gevonden heeft in "hun kamer". Is dit ook te proberen bij U? Trek maar eens uw stoute schoenen aan en 't zal wel gaan. God en de H. Maagd danken en smeken in verbondenheid met uw geliefde vrienden en heel de parochiegemeenschap.

Eind Okrober, feest van Kristus-Koning: dag van trouw, lof en hulde aan Kristus-Koning. Op deze dag zullen we zoals op 15 augustus, Onze Lieve Vrouw Hemelvaart, speciaal aan elkander denken, zo mogelijk in een gemeenschappelijke communiemis. Lees ook eens de enig mooie collecte van die dag in uw kerkelijk agenda of missaal.

En nu dat de lange avonden er weer zijn, krijgt de spreuk "een goed boek is een goede vriend" weer meer waarde. Waarschijnlijk hebt ge al een hele serie, steek ze netjes in een degelijke omslag en zo kunnen ze nog veel diensten bewijzen en aangename en leerzame uren brengen in uw leven.

Met dezelfde post sturen we U een boekenpakket, bevattende:

Het Doopsel
Dientje Goris
K.A.J. Avonbdfeest
Voetbalanecdoten
Het grote avontuur
Al zingend "t vrije lied
Harry

Wil zo goed zijn ons te verwittigen zo gauw het aangekomen is. Een kaartje is voldoende.

Vraag er nog maar eens thuis, ind de parochie, aan uw verbond of andere vrienden, die U ook wel zullen gedenken...

Om te voldoen aan uw behoeften van ontspanningsmaterial, werden er 'n serie zaken in een ontspanningsmap samengebracht, o.a. liederen, spelen en kleine toneeltjes. Uw proost of vrienden in de parochie kunnen U dit wel bezorgen. Gebedenboekjes voor makkers die met U de mis bijwonen of 's avonds er uit willen lezen, kunt U er eveneens vragen. Niet-kajotters zet ge natuurlijk ook aan om naar de parichiegeestelijkheiud en kajotters te schrijven. Het is een gelegenheid om de banden te verstevigen. Zo zullen ze bij hun thuiskomst met vreugde in de kajotters- en parochiegemeenschap onthaald worden.

Beste vriend, blijf verder de eenvoudige maar allesgevende jonge kerel midden uw makkers: de voortrekker door dik en dun. In leute bij lied, zang, spel en wandeling. In dienstbetoon door een vaardige hand bij het herstellen en wassen van ondergoed en klederen, enz. Door raad en daa. "Maar één boterham en toch delen" is nog het parool.

Trek uw makkers mee in uw opgang naar God, naar de mis en communie, zoveel als 't kan.

En vergeet de jongsten onder U en de zieke makkers niet.

De betrekkingen met de flinke kleppers uit uw parochie en streek in den vreemde bestendig onderhouden om elkander te helpen en aan te moedigen.

En komt ge in verlof, dan verwachten we U wel eens, want, ja, we hebben toch nog zoveel te praten, is 't niet?

Beste vriend, zo is ons praatje afgelopen en wachten we op 'n briefje, ook al is het in telegramstijl. We sluiten nu met onze enige wens, die alles omsluit: Dat het u goed ga en de hartelijke kajottersgroeten aan allen.

Aan Kristus-Konig Trouw!

Robert Hertogen